Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat dels centres de la Xarxa 0-18 de Sant Pere, Santa Caterina i Las Ribera/Gòtic o de tercers que hagin autoritzat a aquest l'ús d'aquests continguts. Podeu utilitzar-los només amb finalitats educatives sempre que en citeu la procedència d'acord amb els criteris de http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.ca.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:
- només està autoritzat l'ús personal no comercial.
- no està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
- la informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a altres diaris oficials, l'edició impresa o digital dels quals és l'únic instrument que en dóna fe de l'autenticitat i contingut.
- la Xarxa 0-18 de Sant Pere, Santa Caterina i Las Ribera/Gòtic no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no en siguin dependents.
- la Xarxa 0-18 de Sant Pere, Santa Caterina i Las Ribera/Gòtic no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

Tots els drets estan reservats.


Advertiment legal específic per a l’ús de les imatges on apareixen persones identificables
Totes les imatges són propietat de la Xarxa 0-18 de Sant Pere, Santa Caterina i Las Ribera/Gòtic, que n’ha obtingut l’autorització corresponent. Però, com aquest espai web vol ser un reflex de la vida de les nostres escoles, hi podrien aparèixer fotografiats membres de la comunitat educativa (professorat, personal d'administració i serveis, famílies, etc.) als quals no hem tingut l'oportunitat de sol·licitar la seva autorització o que no hem pogut identificar. Si alguna persona que apareix a les fotografies vol que siguin retirades del web, poden sol·licitar-ho a la secretaria dels centres.

Qualsevol difusió sense el consentiment explícit de les persones interessades pot vulnerar el dret d’imatge d’aquestes i ser objecte de les accions civils i/o penals corresponents.

Alguns elements gràfics d'aquest web provenen de FreeButtons.com.